Mostrant 1 - 60 de 100710 entitats digitals

Per pàgina

Historia de Lérida y su provincia: contribución al estudio de la civilización en las comarcas del occidente y noroeste de...

Conté un annex de 12 p. al final de l’obra amb l'esborrany de la "Introducció"

12/31/1889

La Numismatica ilerdanesa

Exemplar sense enquadernar

12/31/1884

Historia de Lérida y su Provincia

És un fragment-esborrany

12/31/1884

Efemerides leridanas

Al llom de l’enquadernació hi consta erròniament l’any 1899. L’obra inclou l’exemplar editat de l’any 1945

12/31/1898

Col·lecció de segells municipals de la província de Lleida

Inclou sis segells solts. Exemplar sense enquadernar

12/31/1879

Carta del Govern eclesiàstic i vicaria general del bisbat de Lleida a la Junta Municipal de Beneficència per dilucidar si...

1 carta, paper, 20x15 cm (unitat documental simple)

Govern Eclesiàstic i Vicaria General del Bisbat de Lleida. Ignasi...

11/16/1800

Carta de Luis Blondel adreçada a la Junta de l’Hospital, on es trasllada una ordre de l’intendent general en què es demana...

2 cartes, paper, 31x22 cm (unitat documental composta)

Lluís Blondel de Drohuot, primer marquès de Blondel i 3 signatures més

12/02/1787

Circular de la Junta de l’Hospital a Jaume Nadal i Sebastià Aran, metges, on se’ls posa en coneixement els horaris de...

2 documents, paper, 31x21 cm i 21x15 cm (unitat documental composta)

Jaume Nadal, metge. Sebastià Aran, metge

10/08/1857

Carta de la Junta de l’Hospital, signada per Juan Bautista de Queraltó i adreçada a Pedro Escolano, secretari de cambra...

1 carta, paper, 29x20 cm (unitat documental simple)

Joan Baptista de Queraltó. Pere Pasqual Escolano, secretari de...

03/10/1779

Actes de les sessions celebrades per la Junta Municipal de Beneficència durant l’any 1869.

5 documents (2 relligats), paper, 31x21 cm (unitat documental composta)

Felip Montull, secretari de la Junta Municipal de Beneficència....

10/24/1869

Carta de la Diputació Provincial adreçada a la Junta Municipal de Beneficència demanant que tinguin a bé ajudar al mossèn...

1 carta, paper, 15x12 cm (unitat documental simple)

Francesc Benet, secretari de la Diputació de Lleida. Ferran de...

11/28/1837

Comunicat de la Diputació a la Junta de Beneficència del nomenament dels seus representants.

1 document, paper, 15x12 cm (unitat documental simple). - Segell de la Diputació Provincial

Junta Municipal de Beneficència. Salvador Maluquer, president de...

11/10/1843

Constituciones para el gobierno del Santo Hospital general de la ciudad de Lérida, hechas de orden del Supremo Consejo de...

1 document imprès relligat, paper, 31x21 cm (unitat documental simple). - Exemplar imprès

Manuel Antonio Santiesteban, secretari del rei Carles V

03/26/1797

Còpia de la ratificació pel rei Carles I d’Aragó i Castella dels privilegis concedits a l’hospital per les reines Maria...

1 document, paper, 31x22 cm (unitat documental simple). - Inclou segell de l’hospital

Maria d’Aragó, reina, consort d’Alfons V. Germana de Foix, reina,...

11/11/1547

Causa de Francisco dels Valls, del Poal, a l’Audiència de Barcelona contra l’Hospital de Lleida.

1 document, paper, 31x21 cm (unitat documental simple)

Audiència de Barcelona

12/31/1764

Cuenta de los trabajos y bystrahidos que yo Mariano Hostalrich escribano tengo hechos por la Ilustre Junta del Santo...

1 document, paper, 31x21 cm (unitat documental simple)

Junta de l'Hospital

09/07/1797

Venda y original creació de censal feta y firmada per la noble senyora doña Francesca de Fivaller y de Rubí, viuda del...

1 lligall, paper, 31x21 cm (unitat documental composta).- Document restaurat l’any 2003

Francesca de Fivaller i de Rubí. Joan de Masquerí

09/20/1743

Original creació de censal de preu 60 lliures y pensió 3 lliures, firmada per Joan Ribera, adroguer de Lleyda, a favor del...

1 lligall, paper, 31x21 cm (unitat documental composta)

Joan Ribera, apotecari

05/10/1702

Notícia sobre els productes i rendes que rep l'Hospital.

1 document, paper, 31x21 cm (unitat documental simple)

12/31/1777

Documentació d’Onofre Cerveró sobre censals pertanyents a l’Hospital. Onofre Cerveró

1 lligall, paper, 31x21 cm (unitat documental composta). - Document restaurat l’any 2003

12/31/1620

Creació d’una pensió de censal de Sebastià Trilla.

1 document, paper, 31x21 cm (unitat documental simple)

Sebastià Trilla

12/31/1677

Alegato histórico sobre el derecho que tiene la Muy Ilustre Junta de Administración del Hospital de pobres, laicos,...

1 document relligat, paper, 31x21 cm (unitat documental simple)

Mariano Olives Roca, regidor de la Junta de l’Hospital

12/31/1829

Actes de reunions de la Junta de l’Hospital.

3 actes, paper, 21x15 cm (unitat documental composta)

01/07/1739

Obligacions i deures del vicari de l’hospital. Còpia del document original datat a Lleida a 6 de gener de 1800.

1 document, paper, 31x21 cm (unitat documental simple)

Josep Castel, secretari de la Junta Municipal de Beneficència

07/30/1849

Carta del Gobierno Superior Político de la Provincia, adreçada a l’Ajuntament de Lleida, traslladant una reial ordre on es...

1 carta, paper, 21x15 cm (unitat documental simple)

Ajuntament de Lleida. Josep Melchor Prat

05/23/1837

Carta de la Junta Municipal de Beneficència sobre la cessió d’una finca. Es demana al Sr. Geronimo Blabia que atorgui...

1 carta, paper, 22x16 cm (unitat documental simple)

Josep Maria Canalda, president de la Junta Municipal de...

12/29/1845

Còpia d’un manuscrit on consta l’acte de col•locació oficial de la primera pedra de l’edifici de l’Hospital de Santa Maria...

3 documents, paper, 31x22 cm (unitat documental composta). - Hi ha una còpia del document, amb alguna variant. - Document restaurat l’any 2003

10/01/1630

Estracto de las materias o títulos de cada uno de los legajos de papeles que se hallan en el archivo del hospital de...

1 llibre relligat amb cobertes de pergamí, paper, 31x21 cm (unitat documental simple). - Títol a la coberta: Inventari de documents de l’antic...

12/31/1801

Comptes sobre el recurs interposat al Supremo Consejo de Castilla pels administradors de l’Hospital de Lleida.

1 document, paper, 31x21 cm (unitat documental simple). - Inclou detall de partides.

08/30/1799

Transcripció del privilegi reial concedit a l’Hospital de Lleida per la reina Maria d’Aragó com a lloctinent del rei...

2 documents, paper, 31x21 cm (unitat documental composta). - Inclou una traducció al castellà.

Alfons V, rei de Catalunya i Aragó

12/31/1799

Llibre manuscrit on consten les constitucions per al govern de l’Hospital, signades a Madrid per Manuel Antonio...

1 document, 25 fols. enquadernats en rústica, paper, 31x21 cm (unitat documental simple). - Segell reial

Manuel Antonio Santiesteban, secretari del rei Carles V

03/26/1797

Acta de entrega a la Excm. Diputación Provincial de toda la documentación referente al Hospital de Santa María que obraba...

1 document, 20 fols. enquadernats en rústica, paper, 31x21 cm (unitat documental simple)

Arxiu Municipal de Lleida. Ramon Aige, arxiver municipal. Enric...

09/02/1919

Llibreta de actes, se an tret de esta Santa Casa per a plets.

1 document relligat, paper, 21x16 cm (unitat documental simple)

05/21/1740

Causa entre la Junta de l’Hospital i el capellà de Sant Llorenç sobre els drets i privilegis de l’Hospital referents a...

1 lligall, paper, 31x21 cm (unitat documental composta)

Parròquia de Sant Llorenç

04/18/1799

Documentació sobre el plet entre el marqués de Cerdanyola i el marqués d’Aguilar sobre el cobrament de crèdits, que...

1 document, paper, 31x21 cm (unitat documental simple). - Signatures diverses

11/22/1786

Carta del Gobierno Superior Político adreçada a la Junta Municipal de Beneficència sobre la sol•licitud de Francisco...

1 document, paper, 21x15 cm (unitat documental simple). - Segell del Gobierno Superior Político de la Provincia

Junta Municipal de Beneficència. Francesc Florensa, metge

01/08/1842

Certificat de la Junta de l'Hospital sobre el nomenament de Juan Francesch com a metge de l'Hospital.

1 document, paper, 31x21 cm (unitat documental simple)

Bonaventura Roca, metge. Joan Francesch, metge

02/11/1825

Resolució adreçada al Sr. Manuel Girona, prevere canònic hospitalari, pel Capítol de la Santa església Catedral de Lleida,...

2 documents, paper, 31x21 cm i 21x15 cm (unitat documental composta). - Inclou resposta.

Manel Girona, prevere canònic hospitalari. Rafael Ferraz, cabildo...

02/02/1830